Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla är ett banbrytande program skapat av psykologiprofessor Kristin Neff och psykolog, psykoterapeut Christopher Germer. Metoden bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, kärleksfull vänlighet, medkänsla med inslag av anknytningsteori och hjärnforskning. Mindful Self Compassion passar alla och övar hjärnan att medvetet uppleva glädje och välbehag. Mindful Self har goda effekter vid oro,ångest, nedstämdhet, prestationsångest, vid relationsproblem dålig självkänsla, självkritik och stress.
Forskning visar att Mindful Self Compassion, självmedkänsla gynnar återhämtning, resiliens, inre styrka och trygghet, glädje och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen.
Läs mer: Center for mindful self compassion www.centerformsc.org
Baskurs MSC

Baskurs i
Mindful Self-Compassion,
Självmedkänsla 3 dagar

Folkhälsan ordnar en ny baskurs i Mindful Self Compassion (MSC) – Självmedkänsla.

Förkunskap: Ingen

Datum: Kommer snart.

I samarbete med Folkhälsan
Folkhälsan Finland

Intervju - Vad är Självmedkänsla, Mindful Self Compassion?
Intervju med Katarina Lundblad och Camilla Sköld

Mindful Self Compassion kan beskrivas som ett varmhjärtat sätt att möta oss själva när det är utmanande och svårt. Metoden har sin utgångspunkt i modern hjärnforskning och bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, compassion och kärleksfull vänlighet med inslag av anknytningsteori. Det ger oss mod att se våra mänskliga tillkortakommanden, att motivera oss med självmedkänsla istället för kritik och att möta oss själva och andra med värme och omsorg. Självmedkänsla är en inre resurs som kan kultiveras och stärkas.När vi kritiserar oss själva uppfattar hjärnan det som ett hot vilket ger ett stresspåslag som aktiverar våra överlevnadsstrategier. Självkritik har tydliga samband med stress och psykisk ohälsa. Mindful Self Compassion är en inbjudan till en mer stöttande och vänlig inställning till sig själv.

Kristin Neff, psykologiprofessor och en av grundarna till Mindful Self Compassion, Självmedkänsla ger denna förklaring:

”Att när vi lider, ta hand om oss själva så som vi skulle ta hand om någon vi verkligen älskar”.

Hon nämner tre komponenter i Självmedkänsla:

Allmänmänskligt
Vetskapen om att svårigheter och motgångar är något som drabbar alla människor.

Kärleksfull vänlighet
övning i att känna värme och förståelse för sig själv när man har det svårt.

Mindfulness
Övning i att se svårigheter utan att översköljas av dem. Att varken stänga av svåra känslor eller att dränkas av dem.

Hur skiljer sig detta från Mindfulness?
I mindfulness fokuserar vi främst på att vara medvetet närvarande i nuet med tankar, känslor och kroppsförnimmelser och i självmedkänsla fokuserar vi främst på hur vi relaterar till oss själva när vi har det utmanande. Mindfulness gör oss medvetna om vår smärta och stress så att vi har möjlighet att välja att möta oss själva med värme, medkänsla och kärleksfullhet.

Andra saker man lär sig i kursen?
Du lär dig att möta dig själv med acceptans och uppmuntran istället för självkritik, hantera svåra känslor – egna och andras, och att möta och hantera svåra och problematiska relationer. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans, tillit, trygghet och välbefinnande i livet.

Intervju med 3 socionomer från Stadsmissionen som gått kursen
Kroppen vill oss väl och försöker i alla stunder visa oss vad vi behöver

Vi heter Elsa Stenström, Josefine Lindegren, Maria Svalander och jobbar alla tre som Kuratorer på Unga forum, Stadsmissionen i Göteborg. Vi har gått Sverigehälsans grundutbildning i Mindful Self Compassion. Ingen av oss hade egentligen någon relation till Mindful Self Compassion innan vi kom till Sverigehälsan, vi hade läst delar ur Compassioneffekten av Kristina Andersson och pratat kring att detta är ett viktigt förhållningssätt inom socialt arbete, men inget vi egentligen jobbat mer med.

Utbildningen var mycket givande! Vi var alla tre lite frågande innan vad detta egentligen skulle innebära, men ville våga och satsa på att detta skulle ge oss nya insikter som vi behövde för vårt arbete. Själva kursen är ju upplevelsebaserad med mer fokus på övningar än teori vilket vi tyckte passade ämnet väl. Det var för oss både mycket nytt men även mycket som likande annat vi har läst eller arbetat med, vilket gav en bra helhetskänsla.

 

Efter att ha gått utbildningen har vi har framförallt haft mer ingående diskussioner om hur vi blir påverkade av vårt arbete och de människor vi möter. Vi försöker och kommer fortsätta försöka ha stunder med gemensamma andningsövningar innan vissa aktiviteter för att få landa och hitta in i kroppen. Ett bra ”knep” som vi pratat mycket om är just att hitta tillbaka till andningen när det uppstår situationer som på något sätt känns svåra och på så sätt ge sig själv en bättre chans att hålla lugnet och närvaron.

MSC har hjälpt oss att hålla ett fokus som handlar om att vi måste ha tid och vilja att ta hand om oss själva och inte enbart alla andra. Att sluta kämpa mot kroppens signaler, att kroppen vill oss väl och försöker i alla stunder visa oss vad vi behöver. Vi tror att de flesta som jobbar med någon form av socialt arbete behöver hitta sätt och strategier att ta hand om allt som en får till sig, alla människoöden en blir delaktig i. Detta för att vi ska hålla i längden och inte samla på oss mer och mer av andras känslor och bekymmer tills de står oss upp i halsen. MSC kan verkligen vara en metod för detta, att kunna hjälpa sig själv till mer förståelse för sina reaktioner och känslor, men också ett sätt att hitta vänligheten mot sig själv som är så viktigt.

Det här är en kurs för dig som vill få kunskaper och praktiska verktyg i att möta och bemöta svåra känslor som skam, självkritik och otillräcklighet hos dig och dina klienter. Att utveckla motståndskraft och utforska motstånd med nyfikenhet och vänlighet.
Kursen riktar sig till de som redan idag arbetar med samtal och människors utveckling och hälsa. Det kan vara t.ex. samtalsterapi, företagshälsovård, på hälsovårdscentral, inom psykiatrin eller med socialt behandlingsarbete. Jobbar du med Mindfulness är Mindful Self Compassion passande att komplettera med. Det är användbart för alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra människor.

DELTAGARRÖST, klicka här…

Intresset och förståelsen för medkänslans påverkan växer inom många olika sfärer. Nya ord och termer som Compassionomics och Compassionate leadership är idag vanligt förekommande. Compassionomics är en ny förgrening inom forskningen där man studerar medkänsla och hur det påverkar hela ledet inom sjukvård och omsorg. Forskning har visat att självmedkänsla och medkänsla har positiva effekter på såväl vårdtagares tillfrisknande och upplevelse av vården samt på fysisk och psykisk hälsa hos de anställda i form av minskad sjukfrånvaro och ökad tillfredsställelse i arbetet. Compassionate leadership handlar som det låter om de positiva effekter medkänsla har på ledarskap.

 

Vad är Mindful Self Compassion?
Så bygger du inre styrka och hållbarhet med själv och lär andra att aktivera sitt trygghetssystem.

Mindful Self-Compassion (MSC) – självmedkänsla, är ett banbrytande program skapat av Kristin Neff, docent i pedagogisk psykologi och Christopher Germer, psykolog och psykoterapeut. Metoden bygger på modern hjärnforskning och på MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion), kärleksfull vänlighet och anknytningsteori. MSC passar alla och tränar hjärnan i att medvetet uppleva glädje och välbehag och det har visat sig ha goda effekter vid exempelvis oro, ångest, nedstämdhet och stress. Forskning visar att medkänsla lönar sig för organisationer och skapar trygghet och hållbarhet i alla led. Effekten brukar kassas compassioneconomics.

Med Mindful Self Compassion och medveten närvaro fördjupar du också mötet med såväl klienter som medarbetare genom att vara öppen och tillåtande mot dig själv och den du möter. Att kunna visa medkänsla påverkar dina patienter och klienters tillfrisknande och du sliter inte heller ut dig själv. För medkänsla och självmedkänsla smittar – det visas inte minst i en doktorsavhandling från Stockholms universitet, där man studerade personalomsättningen bland socialsekre­terare. Det visade att bra introduktion för nyanställda och uppskattning från chefen samt en bra relation hade mycket stor betydelse för att de anställda skulle trivas och stanna kvar.

 

Utbildningen ger dig

  • Grundläggande kunskap om hjärnans hot- och trygghetssystem
  • Verktyg för att förebygga empatiutmattning, reglera svåra känslor med ökad tillit och att möta dig själv med värme och medkänsla i vardagen och på jobbet
  • Ökad förståelse för kopplingen mellan känslor, tankar och fysiologi. Du lär dig arbeta och sätta ord på svåra känslor som skam, självkritik, prestationsångest och otillräcklighet
  • Övning på att stanna i närvaro med oss själva när vi möter andra, i syfte att fördjupa lyssnandet och alliansen
  • Övning i att motivera dig själv med vänlighet och medkännande istället för självkritik
  • Redskap att utveckla motståndskraft och återhämtning

 

Vad säger forskningen?
Forskning i självmedkänsla har bland annat skett inom områden som ångest, perfektionism, skam, compassion fatigue och rädsla för att misslyckas. Den har visat att självmedkänsla förebygger empatitrötthet och att det är en färdighet vi kan träna och utveckla, precis som med fysiska muskler. Självmedkänsla gynnar också motivation, resiliens, inre styrka och välbefinnande. Kursen ger inspiration till att skapa hållbarhet i arbetet och förebygga empatiutmattning.Vi lär oss hur man förhåller sig till motstånd, självkritik och prestationsångest, och hur man möter sig själv med vänlighet och omsorg. När vi bemöter oss själva med självmedkänsla aktiverats trygghetssystem inom oss och vi blir mer nyfikna och öppna för att lyssna och ta emot. Med ökad trygghet ökar vår känsla av gemenskap, kreativitet och arbetsglädje, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer villiga att försöka igen. Forskning visar också att MSC gynnar vår återhämtning och bidrar till inre styrka, trygghet och välbefinnande. Det ökar också vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen. Läs mer på Center for Mindful Self-Compassion. Tränar vi oss i compassion – medkänsla utvecklar vi vår förmåga att flytta oss till vårt trygghetssystem som innebär lugn och bemöta varandra med acceptans och vänlighet. Till skillnad från hotsystemet som innebär stress, konkurrens och prestige. Det bidrar till en trygg miljö och skapar förutsättningar för utveckling, samarbete och skaparglädje. Verksamheten påverkas positivt i form av driv och engagemang. En av huvudteserna i forskningen om medkänsla är att medarbetarna gör som chefen gör, en chef som visar medkänsla får mer troligt en arbetsgrupp som gör det.

Kurslängd: 3 dagar

Datum: Kommer snart

Plats: Solvalla – Solvalla Idrottsinstitut, Nouxvägen 82 , 02820 Esbo
Visa på karta

Pris: 510€

Arrangör: Folkhälsan Utbildning AB

Kontakt: Karoliina Laaksoharju, karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi, 050-4908818

För mer information: Katarina Lundblad info@levnu.net

Kursintyg: Du får ett kursintyg från Folkhälsan på att du gått 3 dagars baskurs i Mindful Self-Compassion (MSC) – Självmedkänsla.

Ingår: Kurskompendium

Litteratur: Vi rekommenderar att köpa boken Mindful self-compassion : Så bygger du inre styrka och hållbarhet med själv.
Boken kan köpas t.ex. här: www.adlibris.com

Utbildningen leds av Katarina Lundblad, certifierad lärare i Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR vid Center for Mindfulness, medicinska kliniken i Massachusetts, USA. Katarina är leg Hälso och Sjukvårdskurator  meditationslärare, Steg 1-utbildad i kognitiv psykoterapi och är lärare i Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla. Katarina är även utbildad i MBKT (mindfulnessbaserad kognitiv terapi), Interpersonal Mindful Program och har flera års erfarenhet av att leda utbildningar i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Katarina har tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar bland annat skrivit ”Fri från stress med mindfulness”, ”Mindful Eating, med mindfulness, compassion och KBT”.

Podd

Närvaropodden

Artiklar

Agneta Lagercrantz i Modern Psykologi

Frustrationen av att inte räcka till är gigantisk – SVD

Ny metod lättar det dåliga samvetet hos vårdpersonal – SVD

Att inte hinna med sliter ont på min själ – SVD

Odla din självmedkänsla – Modern Psykologi

Självmedkänsla för chefer och ledare – Arbetsliv

Självmedkänsla gör att chefen orkar – Prevent

Chefer behöver kunna styra sin empati – Prevent

Mindful Self-Compassion – Introduktion i självmedkänsla

Därför behöver vårdgivare professionella och privata Mindful Self Compassion – Huffington Post

Medkänsla och Empati är inte samma sak – Forskning & Framsteg

De vill få oss att sluta hacka på oss själva, DN

Vad är självmedkänsla – SVD

Vara snäll mot sig själv, ett sätt att bli klok – SVD

Medkänsla minskar stressen som anhörig – SVD

Compassion not soft skill – Institute for Mindful Leadership

Forskningsartiklar

A Pilo Study and Randomized Controlled Trial of the Mindful Self-Compassion Program

Self-Compassion in Clinica Practice

Kristin Neffs hemsida med mycket forskning, se länk www.self-compassion.org

Hemsida: center for mindful selfcompassion www.centerformsc.org

Boktips:
The Mindful Path to Self-Compassion Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions Christopher Germer, PhD

Self-Compassion: Stop Beating Yourself Up and Leave Insecurity Behind Kristin Neff, PhD

The power of self-compassion, Mary Weldford, Paul Gilbert

Självmedkänsla : hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra av Agneta Lagercrantz

Compassionfokuserad terapi av Christina Andersson Sofia Viotti

Anmälan: https://kurser.folkhalsan.fi/reserverade-kurser-grupper/

Kontaktperson: Karoliina Laaksoharju, karoliina.laaksoharju@folkhalsan.fi eller 050-4908818

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .