Mindful Self-Compassion, MSC, Självmedkänsla är ett banbrytande program skapat av psykologiprofessor Kristin Neff och psykolog, psykoterapeut Christopher Germer. Metoden bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, kärleksfull vänlighet, medkänsla med inslag av anknytningsteori och hjärnforskning. Mindful Self Compassion passar alla och övar hjärnan att medvetet uppleva glädje och välbehag. Mindful Self har goda effekter vid oro,ångest, nedstämdhet, prestationsångest, vid relationsproblem dålig självkänsla, självkritik och stress.
Forskning visar att Mindful Self Compassion, självmedkänsla gynnar återhämtning, resiliens, inre styrka och trygghet, glädje och välbefinnande. Det ökar vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer benägna att pröva igen.
Läs mer: Center for mindful self compassion www.centerformsc.org
Introduktion i självmedkänsla

Grundutbildning i
Mindful selfcompassion,
Självmedkänsla 2 dagar

Vår utbildning riktar sig till professionella som arbetar med samtal och människors utveckling och hälsa. Förebygg empatitrötthet och utveckla din självmedkänsla och medkänsla.

Förkunskap: Ingen

Datum: 28-29/4 2020

Utbildningsort: Malmö

I samarbete med Sverigehälsan

Intervju - Vad är Självmedkänsla, Mindful Self Compassion?
Intervju med Katarina Lundblad och Camilla Sköld

Mindful Self Compassion kan beskrivas som ett varmhjärtat sätt att möta oss själva när det är utmanande och svårt. Metoden har sin utgångspunkt i modern hjärnforskning och bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, compassion och kärleksfull vänlighet med inslag av anknytningsteori. Det ger oss mod att se våra mänskliga tillkortakommanden, att motivera oss med självmedkänsla istället för kritik och att möta oss själva och andra med värme och omsorg. Självmedkänsla är en inre resurs som kan kultiveras och stärkas.När vi kritiserar oss själva uppfattar hjärnan det som ett hot vilket ger ett stresspåslag som aktiverar våra överlevnadsstrategier. Självkritik har tydliga samband med stress och psykisk ohälsa. Mindful Self Compassion är en inbjudan till en mer stöttande och vänlig inställning till sig själv.

Kristin Neff, psykologiprofessor och en av grundarna till Mindful Self Compassion, Självmedkänsla ger denna förklaring:

”Att när vi lider, ta hand om oss själva så som vi skulle ta hand om någon vi verkligen älskar”.

Hon nämner tre komponenter i Självmedkänsla:

Allmänmänskligt
Vetskapen om att svårigheter och motgångar är något som drabbar alla människor.

Kärleksfull vänlighet
övning i att känna värme och förståelse för sig själv när man har det svårt.

Mindfulness
Övning i att se svårigheter utan att översköljas av dem. Att varken stänga av svåra känslor eller att dränkas av dem.

Hur skiljer sig detta från Mindfulness?
I mindfulness fokuserar vi främst på att vara medvetet närvarande i nuet med tankar, känslor och kroppsförnimmelser och i självmedkänsla fokuserar vi främst på hur vi relaterar till oss själva när vi har det utmanande. Mindfulness gör oss medvetna om vår smärta och stress så att vi har möjlighet att välja att möta oss själva med värme, medkänsla och kärleksfullhet.

Andra saker man lär sig i kursen?
Du lär dig att möta dig själv med acceptans och uppmuntran istället för självkritik, hantera svåra känslor – egna och andras, och att möta och hantera svåra och problematiska relationer. Att vara både medvetet närvarande och självmedkännande leder till ökad balans, tillit, trygghet och välbefinnande i livet.

Intervju med 3 socionomer från Stadsmissionen som gått kursen
Kroppen vill oss väl och försöker i alla stunder visa oss vad vi behöver

Vi heter Elsa Stenström, Josefine Lindegren, Maria Svalander och jobbar alla tre som Kuratorer på Unga forum, Stadsmissionen i Göteborg. Vi har gått Sverigehälsans grundutbildning i Mindful Self Compassion. Ingen av oss hade egentligen någon relation till Mindful Self Compassion innan vi kom till Sverigehälsan, vi hade läst delar ur Compassioneffekten av Kristina Andersson och pratat kring att detta är ett viktigt förhållningssätt inom socialt arbete, men inget vi egentligen jobbat mer med.

Utbildningen var mycket givande! Vi var alla tre lite frågande innan vad detta egentligen skulle innebära, men ville våga och satsa på att detta skulle ge oss nya insikter som vi behövde för vårt arbete. Själva kursen är ju upplevelsebaserad med mer fokus på övningar än teori vilket vi tyckte passade ämnet väl. Det var för oss både mycket nytt men även mycket som likande annat vi har läst eller arbetat med, vilket gav en bra helhetskänsla.

 

Efter att ha gått utbildningen har vi har framförallt haft mer ingående diskussioner om hur vi blir påverkade av vårt arbete och de människor vi möter. Vi försöker och kommer fortsätta försöka ha stunder med gemensamma andningsövningar innan vissa aktiviteter för att få landa och hitta in i kroppen. Ett bra ”knep” som vi pratat mycket om är just att hitta tillbaka till andningen när det uppstår situationer som på något sätt känns svåra och på så sätt ge sig själv en bättre chans att hålla lugnet och närvaron.

MSC har hjälpt oss att hålla ett fokus som handlar om att vi måste ha tid och vilja att ta hand om oss själva och inte enbart alla andra. Att sluta kämpa mot kroppens signaler, att kroppen vill oss väl och försöker i alla stunder visa oss vad vi behöver. Vi tror att de flesta som jobbar med någon form av socialt arbete behöver hitta sätt och strategier att ta hand om allt som en får till sig, alla människoöden en blir delaktig i. Detta för att vi ska hålla i längden och inte samla på oss mer och mer av andras känslor och bekymmer tills de står oss upp i halsen. MSC kan verkligen vara en metod för detta, att kunna hjälpa sig själv till mer förståelse för sina reaktioner och känslor, men också ett sätt att hitta vänligheten mot sig själv som är så viktigt.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med människors utveckling och hälsa, inom t ex sam¬talsterapi, primärvård, psykiatri, socialt behand¬lingsarbete eller inom pedagogiskt inriktat arbete. Utbildningen är användbar för alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra.

För dig som kommer privat kan kursen bidra till att förebygga vårdgivartrötthet och att fördjupa din medkänsla och självmedkänsla.

DELTAGARRÖST, klicka här…

I kursen varvar vi övningar och reflektioner med teori och forskning.

Utbildningen är användbar för alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra. Utbildningen utvecklar din förståelse för kopplingen mellan känslor, tankar och fysiologi och du lär dig arbeta med svåra känslor som till exempel skam, självkritik, prestationsångest och otillräcklighet.

Du lär dig utveckla tillit och motståndskraft, resiliens, hos dina patienter/klienter/brukare och dig själv. Aktuell forskning visar att självmedkänsla förebygger empatitrötthet och att det är en färdig­het vi kan träna och utveckla precis som med fysiska muskler. Forskning visar tydligt att självme­dkänsla gynnar motivation, resiliens, inre styrka och välbefinnande. Vi blir mindre rädda för att misslyckas och mer villiga att försöka igen.

För dig som vill:

 1. möta och bemöta svåra känslor som skam, självkritik och otillräcklighet
 2. utveckla motståndskraft, resiliens, hos dig själv och dina patienter/klienter/brukar
 3. utveckla ökad medvetenhet om kopplingen mellan känslor, tankar och kropp
 4. utveckla tillit och trygghet för att stärka alliansen
 5. utforska motstånd med nyfikenhet och vänlighet
 6. skapa hållbarhet i ditt arbete och förebygga empatiutmattning/vårdgivartrötthet

I kursen ingår:

 1. verktyg för att förebygga vårdgivartrötthet, empatiutmattning
 2. att motivera sig själv med uppmuntran istället för med kritik
 3. verktyg för att reglera svåra känslor med ökad tillit
 4. att förstå och sätta ord på känslor och tankar (mentalisering)
 5. att hantera utmanande relationer, både gamla och nya
 6. grundläggande kunskap om hjärnans hot- och trygghetssystem
 7. att utveckla motståndskraft och återhämtning

Vad kan utbildningen bidra med?
Forskning i självmedkänsla har bl.a. skett inom områden som ångest, perfektionism, skam och rädsla för att misslyckas. Forskningen visar att självmedkänsla gynnar både motivation, mot­ståndskraft, återhämtning och välbefinnande. Rädslan för att misslyckas minskar och vi blir mer villiga att försöka igen.

Du får praktiska verktyg att använda i möten med patienter/klienter/brukare och medarbetare. Vi övar oss i att stanna i närvaro med oss själva i mötet vilket fördjupar lyssnandet och alliansen. Utbildningen är användbar i yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att ut­veckla, stödja, behandla eller motivera andra.

Självmedkänsla påverkar vår motivation och bi­drar till ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat. Med ökad trygghet ökar vår känsla av gemenskap, kre­ativitet och arbetsglädje. Självmedkänsla hjälper dig att möta dig själv med acceptans och upp­muntran istället för självkritik, att hantera svåra känslor och att hantera svåra och problematiska relationer.

Vad är Mindful Self Compassion, MSC, Självmedkänsla?
Mindful Self Compassion kan beskrivas som ett varmhjärtat sätt att möta oss själva när det är utmanande och svårt. Metoden har sin utgångspunkt i modern hjärnforskning och bygger på mindfulnessbaserad stressreduktion, compassion och kärleksfull vänlighet med inslag av anknytningsteori. Det ger oss mod att se våra mänskliga tillkortakommanden, att motivera oss med självmedkänsla istället för kritik och att möta oss själva och andra med värme och omsorg. Självmedkänsla är en inre resurs som kan kultiveras och stärkas.

När vi kritiserar oss själva uppfattar hjärnan det som ett hot vilket ger ett stresspåslag som aktiverar våra överlevnadsstrategier. Självkritik har tydliga samband med stress och psykisk ohälsa. Mindful Self Compassion är en inbjudan till en mer stöttande och vänlig inställning till sig själv.

Kristin Neff, psykologiprofessor och en av grundarna till Mindful Self Compassion, Självmedkänsla ger denna förklaring:

”Att när vi lider, ta hand om oss själva så som vi skulle ta hand om någon vi verkligen älskar”.

Hon nämner tre komponenter i Självmedkänsla:

Allmänmänskligt
Vetskapen om att svårigheter och motgångar är något som drabbar alla människor.

Kärleksfull vänlighet
övning i att känna värme och förståelse för sig själv när man har det svårt.

Mindfulness
Övning i att se svårigheter utan att översköljas av dem. Att varken stänga av svåra känslor eller att dränkas av dem.

I kursen ingår:

 • att få verktyg för att förebygga vårdgivartrötthet, empatiutmattning.
 • att motivera sig själv med uppmuntran istället för med kritik.
 • att reglera svåra känslor.
 • att mentalisera dvs förstå och sätta ord på våra känsloreaktioner
 • att hantera utmanande relationer, både gamla och nya
 • att få grundläggande kunskap om vårt hot och trygghetssystem
 • att lära sig hur man återhämtar sig snabbare från stress, resiliens
 • att uppleva glädje och njutning medvetet, sk savouring.

Forskning visar att övande i Mindful Self Compassion minskar bl.a. ångest, depression, prestationsångest, perfektionism och skam. Självmedkänsla ökar vår  copingförmåga och mentala återhämtning vid stress.

Kursmaterialet är baserat på Kristin Neffs och Christopher Germers 8 veckors program om Mindfull self Compassion, Självmedkänsla.

Vad säger forskningen?

Forskning i självmedkänsla har bl a skett inom områden som ångest, perfektionism, skam och rädsla för att misslyckas. Forskning visar också hur träning i självmedkänsla ökar livsstillfredställelse, glädje, tacksamhet, nyfikenhet, självförtroende. Träningen bidrar till bättre coping och mental återhämtning, t ex vid stress. Träning i självmedkänsla ger den känslomässigt stödjande miljö som behövs för att förändras, växa och se klarare.

Några områden där självmedkänsla kan bidra positivt är:

 • I arbete med personal och medarbetare på din arbetsplats
  Skälvmedkänsla påverkar vår motivation och bidrar till ett öppet arbetsklimat, ökad kreativitet och arbetsglädje, någonting som främjar samarbetet vid stress och höga krav. Många av oss tror att självkritik är ett effektivt sätt att utvecklas men i själva verket bidrar självkritik i högre grad till stress än till utveckling.
 • I samtal och behandling
  Att i bjuda till och lyfta upp värme, vänlighet, mindre självkritik i samtalet som ett förhållningssätt och prova övningar som bygger upp våra inre resurser och vår tillit. Du fördjupar din förmåga att lyssna med empati, acceptans och förståelse. Vårt förhållningssätt stimulerar känslor av samhörighet, tillhörighet och trygghet. I självmedkänsla inbjuder vi till öppenhet gentemot oss själva som öppnar för att minska egna prestationsmönster och för öka egen närvaro, medvetenhet och klarhet.
 • Privat/personligt
  Mindre självkritik, ökad medkänsla, minskad prestationskrav,  och tex. se i grått, ökad tillit, trygghet till sig själv, andra och livet, ökad glädje, mindre skam och skuld.

Kurslängd: 2 dagar

Datum: 28-29/4 2020

Plats: Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3 i Malmö

Pris: 4 800 kr inkl. moms. (för företag exkl. moms)

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

För mer information: Sverigehälsan, 0200-89 77 89, info@sverigehalsan.se eller gå in på Sverigehälsans hemsida, www.sverigehalsan.se

Katarina Lundblad, LevNU är internationellt certifierad lärare i mindfulness, MBSR (mindfulnessbaserad stressreduktion, originalprogrammet av Jon Kabat Zinn) vid medicinska kliniken i Massachusetts, USA.

Hon är socionom, meditationslärare, traumaterapeut i IoPT (Identity oriented Psychotrauma) och har en grundläggande psykoterapiutbildning. Katarina är lärare i Mindful Selfcompassion, självmedkänsla och utbildare i Mindful eating.

Tillsammans med Dr Åsa Palmkron Ragnar driver Katarina Mindful Eating Center AB, www.mindfuleating.se där de har kurser, föreläsningar och ett online program i mindful eating. De har tillsammans skrivit böckerna Fri från stress med mindfulness, 99 berättelser och Mindful Eating, ät bra, må bra och gå ner i vikt med mindfulness, compassion, KBT.

Katarina Lundblad har omfattande egen erfarenhet av meditation och många års erfarenhet av att leda kurser och retreater i meditation.

Podd

Närvaropodden

Artiklar

Agneta Lagercrantz i Modern Psykologi

Frustrationen av att inte räcka till är gigantisk – SVD

Ny metod lättar det dåliga samvetet hos vårdpersonal – SVD

Att inte hinna med sliter ont på min själ – SVD

Odla din självmedkänsla – Modern Psykologi

Självmedkänsla för chefer och ledare – Arbetsliv

Självmedkänsla gör att chefen orkar – Prevent

Chefer behöver kunna styra sin empati – Prevent

Mindful Self-Compassion – Introduktion i självmedkänsla

Därför behöver vårdgivare professionella och privata Mindful Self Compassion – Huffington Post

Medkänsla och Empati är inte samma sak – Forskning & Framsteg

De vill få oss att sluta hacka på oss själva, DN

Vad är självmedkänsla – SVD

Vara snäll mot sig själv, ett sätt att bli klok – SVD

Medkänsla minskar stressen som anhörig – SVD

Compassion not soft skill – Institute for Mindful Leadership

Forskningsartiklar

A Pilo Study and Randomized Controlled Trial of the Mindful Self-Compassion Program

Self-Compassion in Clinica Practice

Kristin Neffs hemsida med mycket forskning, se länk www.self-compassion.org

Hemsida: center for mindful selfcompassion www.centerformsc.org

Boktips:
The Mindful Path to Self-Compassion Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions Christopher Germer, PhD

Self-Compassion: Stop Beating Yourself Up and Leave Insecurity Behind Kristin Neff, PhD

The power of self-compassion, Mary Weldford, Paul Gilbert

Självmedkänsla : hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra av Agneta Lagercrantz

Compassionfokuserad terapi av Christina Andersson Sofia Viotti

Anmälan: www.sverigehalsan.se

OBS! Anmäl dig gärna i tid då kurserna snabbt blir full bokade.

Gratis Mejlserie
"De 7 Attityderna"
och nyheter från LevNU
Din information delas inte med någon tredje part .